A nyelv ontogenezise és a standard grammatikák

858

A nyelv ontogenezise és a standard grammatikák


Azáltal, hogy a standard nyelvtanok a nyelv grammatikáját úgy jelenítik meg, mintha az valamiféle eleve adott, stabil taxonomikus rendszer lenne, egy abszolutizált nyelv képét körvonalazzák, ami viszont nemigen felelhet meg a nyelv természetes relativitásának, így a nyelvelsajátítás és a későbbi nyelvi szocializáció folyamatainak sem.
Az előadás arra vállalkozik, hogy a nyelvészeti hagyomány általános nyelvtanfelfogásának paradox jelenségeit a pszichológia és a kognitív idegtudomány eredményeivel szembesítve felvázolja egy olyan grammatika alapjait, amely az egyének nyelvének változását és változatosságát immár a nyelvtan inherens tulajdonságaként képes kezelni.
Miután a csecsemő az anyanyelvét kezdetben egyszerű akusztikus ingerek sorozataként érzékeli, szinte magától értetődik, hogy a fonetikai-fonológiai jelenségek – a klasszikus elképzelésekkel szemben – olyannyira szerves részét képezik a nyelvtannak, hogy az egyéni nyelvek grammatikájának karakterét egyenesen alapvető módon határozzák meg: az előadás a hangok és fonémák szokásos értelmezésének problémáit elemezve végül arra mutat rá, hogy a beszédpercepció, ezzel együtt pedig a nyelvtan is prototípuselvű.
(http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea1_5.html)

több kevesebb


Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe, Társas-kognitív nyelvészet, A nyelv ontogenezise és a standard grammatikák

Nyelvtudomány, Nyelvészet

társas-kognitív nyelvészet, a nyelv ontogenezise, hang, fonéma, prototípus, egyéni nyelv, közösségi nyelvháló, nyelvelsajátítás, analitikus, holista, pszichológia, kognitív idegtudomány, langue, parole, Prágai Kör, archifonéma, ideális beszélő, alulszabott fonéma, disztinktív jegy, perceptuális mágnes, centrum, periféria, McGurk-effektus, prototípuselvű beszédpercepció, Saussure, Chomsky, Rosch, Wittgenstein, Patricia Kuhl

Dr. Fehér Krisztina (előadó)
Dr. Kis Tamás (szervező)

52:30

2011. március 7.

Dr. Kis Tamás

2011. március 7.

858

5.0
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/2633" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audió letöltés