From affinity to networks, or the phylogeny of languages

1239

From affinity to networks, or the phylogeny of languages


Bár a nyelvek relatív természete vitathatatlan, a származási viszonyaik bemutatására szokásosan használt családfaábra hátterében mégis egy abszolút nyelvfogalom áll. A modell ugyanis az egyes közösségi nyelveket egy kizárólagos ősként kezelt alapnyelvre vezeti vissza, így a nyelvek alakulástörténetét nem pusztán megtévesztően jeleníti meg, de a nyelvi változásról és változatosságról sem tud ténylegesen számot adni. A családfa ágrajza a sokféle előzmény közül mindössze egy forrásnyelvet emel ki, a rekonstrukciók révén a folyamatokat hipotetikus állapotok soraként tünteti fel, az eredeti változatosságot pedig szükségszerűen homogenizálja azáltal, hogy az egybevetett alakok fölé mechanikusan mindig egyetlen általános formát rendel.
Az előadás arra vállalkozik, hogy a családfaelmélet helyébe egy a valós nyelvi folyamatokat tükröző modellt állítson. Ennek során a romantika kori nyelvhasonlítás máig alulértékelt, relatív szemléletű elveiből, valamint a 20. század ezidáig csak kevéssé méltatott, a nyelv dinamizmusára és heterogenitására alapozó rokonsági elképzeléseiből indul ki, majd ezeket továbbgondolva a nyelveknek egy olyan változó és inhomogén hálórendszerét körvonalazza, amelyben immár nem az a természetes, hogy a nyelvek egyetlen, abszolutizált ős leágazásai, hanem az, hogy bennük többféle előzmény eltérő erősségű szálai futnak egybe.
(http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea1_3.html)

More Less


Introduction to socio-cognitive linguistics, Socio-cognitive linguistics, From affinity to networks, or the phylogeny of languages

Language sciences, Linguistics

társas-kognitív nyelvészet, affinitás, háló, hálózat, családfa, nyelvrokonság, Magyar Tudós Társaság, pozitivizmus, Verwandtschaft, szoborhipotézis, nyelveredet, nemzeti géniusz, ergon, energeia, Sprachphilosophie, stadialitás, nyelvi változás, S-görbe, szociolingvisztika, elemi (elementar) rokonság, történeti (geschichtlich) rokonság, hullámelmélet, szivárványelmélet, gömbelmélet, indoeurópai alapnyelv, örökölt (parenté) rokonság, szerzett (affinité) rokonság, folyamelmélet, fésűmodell, finnugrisztika, Lyell-elv, családi hasonlóság, panta rhei, nyelv filogenezise, nyelv ontogenezise, pletykaelmélet, szociális intelligencia, pidzsin, kreol, monogenezis, bioprogram-hipotézis, Szarvas Gábor, Hunfalvy Pál, Fogarasi János, Czuczor Gergely, Gyarmathi Sámuel, Wilhelm Humboldt, Herder, Étienne Condillac, Darwin, Hugo Schuchardt, Johannes Schmidt, Franz Boas, Szilágyi N. Sándor, Nyikolaj Trubeckoj, Roman Jakobson, Vittore Pisani, Angela Marcantonio, Kalevi Wiik, Ago Künnap, Pusztay János, Rédei Károly, Ludwig Wittgenstein, Robin Dunbar, Steven Mithen, Robert Worden, Merlin Donald, Jean Aitchison, Leda Cosmides, John Tooby, Derek Bickerton

Dr. Krisztina Fehér (lecturer)
Dr. Tamás Kis (organizer)
Ákos Pozsonyi (camera-man)

1:16:23

21 February, 2011

Dr. Tamás Kis

23 February, 2011

1239

5.0
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/2622" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download