A mecenatúra mint hazafias kötelesség: Cserey Farkas művészet- és tudománypártoló tevékenységének eszmetörténeti háttere

50

A mecenatúra mint hazafias kötelesség: Cserey Farkas művészet- és tudománypártoló tevékenységének eszmetörténeti háttere


Az erdélyi nemesi családból származó nagy-ajtai ifjabb Cserey Farkas (1773−1842) cs. kir. kamarás és őrnagy, id. báró Wesselényi Miklós sógora, szenvedélyes botanikus, tudományos társaságok tagja, irodalompártoló, Kazinczy bizalmas barátja, a hazai műemlékvédelem korai képviselője volt. Kazinczyval folytatott rendszeres levelezésének első fennmaradt darabjai 1805-ből valók. Kazinczyhoz írott leveleiből egy olyan nemes gondolkodása bontakozik ki, aki a főrangú mecénásokhoz képest jóval korlátozottabb anyagi lehetőségeit meghaladó mértékben járult hozzá az általa támogatásra méltónak tartott művészeti és tudományos törekvések megvalósításához. Ezen tevékenységét nem a mecenatúra hagyományos formáinak hátterében tetten érhető önreprezentáció motiválta, hanem a rendi nemzetfelfogást a modern nyelvi-kulturális nemzetfogalom irányába kitágító, a nemzeti kultúra fejlesztésére irányuló hazafias törekvés. Cserey számára a nemzeti kultúra anyagi támogatása a jómódú birtokos nemesség és az arisztokrácia egyértelmű hazafias kötelességeként jelent meg, és Kazinczyhoz intézett egyik levelében erős kritikával illette korának legnevesebb főúri mecénásait, Festetics György és Széchényi Ferenc grófokat, mivel anyagi lehetőségeikhez képest szűkmarkúnak bizonyultak a hozzájuk forduló, általa nagyra tartott alkotók megsegítésében. 1807. január 8-án Kazinczyhoz írt levelében (KazLev IV, 1060. levél, 460.) erős csalódásának adott hangot annak kapcsán, hogy Kazinczy egy korábbi levelében megírta neki, hogy Festetics elutasította barátjuk, Kis János kérését munkái megjelentetésének finanszírozására: „F[estetics] György már akkor meg szünt nagy lenni, mikor Barátunkkal Kissel ugy bánt, a mint Te eggyszer irtad vala.” Előadásomban a Cserey levelei alapján rekonstruálható mecenatúrafelfogás eszmetörténeti hátterének feltárása teszek kísérletet, és Cserey Kis Jánossal való kapcsolatán keresztül megvizsgálom, hogyan működött mindez a gyakorlatban.

több kevesebb


A mecenatúra színeváltozásai a magyar irodalomtörténetben

Irodalom

Tóth Kálmán (előadó)

17:03

2021. június 10.

Maróthy Szilvia

2022. január 4.

50
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/44925" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audió letöltés