A tőke vámpírtermészete. A politikai gazdaságtan bírálatának szépirodalmi és popkulturális vonatkozásai

64

A tőke vámpírtermészete. A politikai gazdaságtan bírálatának szépirodalmi és popkulturális vonatkozásai


„A tőke elhalt munka, amely vámpír módjára csak azáltal elevenedik meg, hogy eleven munkát szív magába, és annál inkább él, mennél többet szívott be” – írja Marx A tőke első könyvében. Olvasható-e A tőke gótikus rémregényként, ahogy ezt Marx életrajzírója, Francis Wheen javasolta? Előadásomban felvázolom Marx legfontosabb szépirodalmi inspirációit: Shakespeare, Goethe és Swift mellett kiemelendő Heinével való baráti és rokoni kapcsolata, aki szellemi partnere volt a hegeli rendszer bírálatában. Előadásom második részében a fenti, híres idézet irodalmi és gazdasági-filozófiai értelmezéseit járom körül, elhelyezve azt a XIX. századi irodalmi és képzőművészeti vámpírábrázolások és politikai karikatúrák kontextusában. Kiindulópontom szerint nagy jelentősége van annak, hogy Marx (és Engels) maga is egy (rém)irodalmi vízió segítségével vázolja fel elméletét, s e toposzhoz évtizedek távlatából, újra és újra visszatér. A vámpírmetaforában (melyet Franco Moretti és Gary Zabel is elemzett) marxi elmélet kulcsproblémái sűrűsödnek össze: az elidegenedés, tárgyiasulás, értéktöbblet, de a tőke szerves összetételének változása is levezethető belőle. A vámpírmetafora népszerűségének oka, hogy e rendkívül bonyolult kérdéseket vonzó és könnyen befogadható formában tömöríti – nem véletlen, hogy Mark Fisher a tőkét szintén vámpírként és „zombigyárosként” jellemzi. Lukács a Történelem és osztálytudatban a kapitalizmus alaptulajdonságaként jelölte meg az élő munka fölött uralkodó holt munkát. Ha A tőkét (rém)irodalmi műként olvassuk, az is állítható, hogy a szerző fenntartja a vámpír fogságából való kiút, a happy end lehetőségét. Előadásom utolsó részében arra kérdezek rá, hogy a vámpír- és zombi-történetek mennyiben kapitalizmus-víziók. Az olyan alkotások, mint a Drakula vagy A fehér zombi nagyon is értelmezhetők a politikai gazdaságtan szempontjai felől. Marxot segítségül hívva teszem föl a kérdést, hogy miként ragadható meg a zombik és vámpírok gazdasági pozíciója a wallersteini világrendszer-elemzés eszközeivel. 

More Less


Capitalism and Literary History

Literature

Mátyás B. Kiss (lecturer)

17:56

17 June, 2021

Maróthy Szilvia

31 August, 2021

64
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/43824" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download