Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe

Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe (9)

A nyitott, nyilvános előadás-sorozatot célja a társas-kognitív nyelvészet alapjainak bemutatása.
A társas-kognitív nyelvészet a nyelv társas-kognitív beágyazottságát döntő jelentőségűnek tartja, ezért alapelveit is egyenesen ebből kiindulva fogalmazza meg: a nyelvészetnek ez az iránya nem egy-egy kérdés kiemelt tárgyalását jelenti, hanem egy olyan szemléletmódot, amely a nyelvi vizsgálatok valamennyi területén érvényesíthető lehet.
A sorozat egyes előadásai a nyelvtudomány jól ismert témaköreit veszik sorra, így a nyelvújítás és nyelvművelés ügyét, a nyelvrokonság és az ún. nyelvtörténet kérdéseit, továbbá a grammatika hangtani, morfológiai, szintaktikai sajátosságait. Az előadás a társas-kognitív szemléletből adódóan a problémák elemzése során megoldásként minden esetben egy olyan egységes, ám az eddigiektől merőben eltérő (a szokásos leírásokhoz és magyarázatokhoz kritikusan viszonyuló) elméleti-módszertani keretet javasol, amely a nyelv kontextuális beágyazottságából indul ki. A közelítésmódból adódóan a társas-kognitív nyelvészet számos szállal kötődik a laboviánus szociolingvisztikához és a holista kognitív nyelvtudományhoz, miközben más diszciplinák (például a filozófia, a pszichológia, a neurológia, az etológia) eredményeit is hasznosítja.
Az előadás-sorozat a nyelvet mint a beszélőközösség tagjainak csoportos viszonyaitól, illetve az agy/elme tulajdonságaitól meghatározott, kétszintű rendszert mutatja be, ami az ezzel járó relativitás miatt folyton változik és szükségszerűen változatos is: a nyelv elképzelésünk szerint mind társas, mind kognitív értelemben egy fonotaktikai alapú, mintaelvű, dinamikus és heterogén hálóstruktúraként ragadható meg.

több kevesebb